یکم: مناجات توبه کنندگان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا خطاها و گناهان لباس خوارى بر تنم کرده و دورى از تو جامه بیچارگى بر تنم افکنده و بزرگ جنایتم دلم را میرانده، پس تو زنده اش کن به بازگشت خودت (بسوى من ) اى آرزو و مقصودم و اى خواسته و آرمانم، به عزتت سوگند براى گناهانم جز تو آمرزنده اى نیابم و براى شکستگیم جز تو شکسته بندى نبینم و من بوسیله آه و ناله کردن بسوى تو بدرگاهت خاضع گشته و با زارى کردن در برابرت، خود را به خوارى کشاندم. پس اگر تو مرا از درگاه خویش برانى در آن حال به که روآورم ؟ و اگر تو از نزد خویش بازگردانى به که پناه برم ؟ و بسیار افسوس از شرمندگى و رسواییم و اى دریغ از کار بد و گناهانى که بدست آورده ام ، از تو خواهم اى آمرزنده گناه بزرگ و اى شکسته بند استخوان شکسته، که ببخشى بر من گناهان نابود کننده ام را و بپوشى بر من کارهاى پنهانى رسواکننده را و مرا در بازار قیامت از نسیم جان بخش عفو و آمرزشت محروم نفرمایى و از لباس زیباى گذشت و چشم پوشى خود برهنه ام نکنى. خدایا سایه ابر رحمتت را بر گناهانم بینداز و ابر ریزان مهربانى و راءفتت را براى شستشوى عیبهایم بفرست. خدایا آیا بنده فرارى جز به درگاه مولایش به کجا بازگردد یا آیا کسى جز او هست که وى را از خشم او پناه دهد. معبودا اگر پشیمانى بر گناه توبه محسوب شود پس به عزتت سوگند که براستى من از پشیمانانم و اگر آمرزش خواهى از خطا آنرا پاک کند پس براستى من از آمرزش خواهانم. خدایا تو را سزد که مرا مؤ اخذه کنى تا گاهى که خوشنود شوى. خدایا به همان قدرتى که بر من دارى توبه ام بپذیر و به بردباریت از من بگذر و به همان علمت که به احوالم دارى با من مدارا کن. خدایا تویى که درى از عفو خود بسوى بندگانت باز کردى و نامش را توبه گذاردى و فرمودى : بسوى خدا بازگردید با توبه صادقانه، پس دیگر چه عذرى دارد آن کس که از وارد شدن در این در باز شده غفلت ورزد. خدایا اگر براستى سرزدن گناه از بنده ات زشت است ولى گذشت نیز از نزد تو نیکو است. معبودا من نخستین کسى نیستم که نافرمانیت کرده و توبه پذیرش گشته اى و خواستار احسانت گشته و تو بر او احسان کرده اى، اى پذیرنده بیچاره گان و اى غمزدا و اى بزرگ احسان و اى داناى اسرار نهان و اى نیکو پرده پوش، شفیع گردانم نزد تو جود و کرمت را و توسل جستم به حضرتت و به مهربانیت در پیش تو، پس دعایم مستجاب کن و امیدم را درباره خودت به نومیدى مبدل مکن و توبه ام را بپذیر و گناهم را به کرم و مهربانى خود نادیده گیر اى مهربانترین مهربانان

دوم: مناجات شکوه کنندگان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا به سوى تو شکایت آورم از نفسى که مرا همواره به بدى وادارد و به سوى گناه شتاب دارد و به نافرمانیهایت حریص است و به موجبات خشمت دست درازى کند و مرا به راههایى که منجر به هلاکت مى شود مى کشاند و بصورت پست ترین نابودشدگان درم آورد. بیماریهایش بسیار و آرزویش دراز است. اگر شرى به او رسد بى تاب شود و اگر خیرى نصیبش گردد سرکشى کند. به اسباب بازى و سرگرمیهاى بیهوده بسیار متمایل و از بى خبرى و فراموشى انباشته است. مرا به سوى گناه شتاب دهد و به نوبت توبه به امروز و فردایم کند. خدایا به تو شکایت آورم از دشمنى که گمراهم کند و شیطانى که مرا از راه بدر برد و سینه ام را پر از وسوسه کرده و تحریکات زهرآگینش قلبم را احاطه کرده و به هوا و هواسم کمک کند و دوستى دنیا را پیش چشمم آرایش دهد و میان من و فرمانبردارى و تقرب به درگاهت حائل گردد. خدایا پیش تو شکوه آرم از دلى سخت که بدست وسوسه ها بگردد و به زنگار خودبینى و خوى زشت پوشیده شده، و از دیده اى که به هنگام گریه کردن از خوف تو خشک است ولى براى نگریستن به مناظر خوش آیندش خیره و حریص است. خدایا جنبش و نیرویى براى من نیست جز به نیروى تو و راه نجاتى از گرفتاریهاى دنیا ندارم جز نگهدارى تو، پس از تو مى خواهم به حکمت رسایت و به مشیت جارى و گذرایت که مرا تنها در معرض جود و بخشش خود درآورى و هدف تیرهاى بلا و آزمایش قرارم ندهى و مرا در پیروزى بر دشمنان یارى کنى و رسوائیها و عیوبم رابپوشانى و از بلا محافظتم کنى و از گناهان نگاهم دارى به مهر و رحمتت اى مهربانترین مهربانان

 

سوم: مناجات خائفان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا آیا چنان مى بینى که پس از ایمان آوردنم به تو مرا عذاب کنى یا پس از دوستیم به تو مرا از خود دور کنى یا با امیدى که به رحمت و چشم پوشیت دارم محرومم سازى یا با پناه آوردنم به عفو و گذشتت مرا بدست دوزخ سپارى ؟ هرگز! از ذات بزرگوار تو دور است که محرومم کنى، اى کاش مى دانستم که آیا مادرم مرا براى بدبختى زائیده یا براى رنج و مشقت مرا پروریده ؟ کاش مرا نزائیده و بزرگ نکرده بود و کاش مى دانستم اى خدا که آیا مرا از اهل سعادت قرارم داده و به مقام قرب و جوار خویش مخصوصم گردانده اى تا چشمم بدین سبب روشن گشته و دلم مطمئن گردد. خدایا آیا براستى سیاه کنى چهره هایى را که در برابر عظمتت به خاک افتاده یا لال کنى زبانهایى را که به ثناگویى درباره مجد و شوکتت گویا شده، یا مُهر زنى بر دلهایى که دوستى تو را در بردارد یا کر کنى گوشهایى را که به شنیدن ذکرت در ارادت ورزى به تو لذت برند، یا ببندى به زنجیر کیفر دستهایى را که آمال و آرزوها به امید مِهرت آنها را به سوى تو بلند کرده و یا کیفر کنى بدنهایى را که در طاعتت کار کرده تا به جایى که در راه کوشش براى تو لاغر گشته یا شکنجه دهى پاهایى را که در پرستشت راه یافته، خدایا درهاى رحمتت را به روى یکتا پرستانت مبند و مشتاقانت را از مشاهده جمال دیدارت محروم مکن. خدایا نفسى را که به وسیله توحید و یگانه پرستیت عزیز داشته اى چگونه به خوارى هجرانت پست کنى و نهادى را که با دوستى تو پیوند شده چگونه به حرارت آتشت بسوزانى خدایا پناهم ده از خشم دردناک و غضب بزرگت اى مِهرورز و اى پربخشش و اى مهربان و اى بخشاینده و اى داراى بزرگى وعظمت و اى به قهر گیرنده و اى پرده پوش، نجاتم ده به رحمت خود از عذاب دوزخ و رسوایى ننگ (یا برهنگى ) در آن هنگام که نیکان از بدان جدا گردند و احوال دگرگون شود و هراسها مردم را فراگیرد و نزدیک و مقرب شوند نیکوکاران و دور گردند بدکاران و به هر کس هر چه کرده است داده شود و ستم به ایشان نشود

 

چهارم: مناجات امیدواران

به نام خداى بخشاینده مهربان ** اى که هرگاه بنده اى از او درخواست کند دهدش و هرگاه چیزى را که نزد او است آرزو کند بدان آرزو رساندش و چون بدو رو کند به مقام قرب و نزدیکى خویشش ببرد و چون به آشکارى گناهش کند پرده بر گناهش کشد و آن را بپوشاند و چون بر او توکل کند کفایتش کند و بسش باشد. خدایا کیست که بر درگاه تو بار اندازد و میهمان نوازیت خواهد و تو پذیرائیش نکنى و کیست که مرکب نیاز خود به دربارت خواباند و امید بخششت داشته باشد و تو احسانش نکنى. آیا خوبست که من ناامید از درگاهت باز گردم با اینکه جز تو مولایى را که به احسان نامور باشد نشناسم. چگونه به جز تو امید داشته باشم با اینکه هر چه خیر است بدست تو است و چگونه به جز تو آرزومند باشم با اینکه خلقت و فرمان از آن تو است. آیا براستى امیدم را از تو قطع کنم با اینکه تو از فضل خویش به من عطا کردى چیزى را که من درخواست نکرده بودم، یا مرا بمانند خودم نیازمند سازى با اینکه من به رشته تو چنگ زدم. اى که به رحمتش سعادتمند گردند قاصدان او و دچار بدبختى و عذاب و کیفرش نشوند آمرزش خواهانش. چگونه فراموشت کنم با اینکه تو همیشه به یاد منى و چگونه از یاد تو بیرون روم با اینکه تو همیشه مراقب من هستى. خدایا من به ذیل کرمت دست انداختم و براى دریافت عطاهایت دامن آرزویم را گسترده ام. پس مرا بوسیله یگانگى خود خالص گردان و از زمره بندگان برگزیده ات قرارم ده، اى که هر گریخته اى به او پناه برد و هر جوینده اى به او امید دارد، اى بهترین مایه امید و اى بزرگوارترین خوانده شده و اى کسى که خواهنده اش را دست خالى باز نگرداند و آرزومندش را نومید نسازد. اى که درگاه او به روى خوانندگانش باز و پرده اش براى امیدوار به او بالا زده است. از تو خواهم به بزرگواریت که بر من ببخشى از عطاى خویش به حدى که دیده ام بدان روشن گردد و از امیدت، بدان مقدار که خاطرم اطمینان یابد و از یقین بدان اندازه که پیش آمدهاى ناگوار دنیا بر من آسان گردد و بوسیله آن پرده هاى سیاه کوردلى از دیده دل دور شود به رحمتت اى مهربانترین مهربانان

 

پنجم: مناجات مشتاقان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا اگر توشه ام براى پیمودن راه بسوى تو اندک است ولى گمانم به توکل و اعتماد بر تو نیکوست و اگر جرم و گناهم مرا از کیفر تو ترسناک کرده ولى امیدم به من نوید ایمنى از انتقامت را مى دهد و اگر گناهم مرا در سر راه کیفرت قرار داده ولى اعتماد خوبى که به تو دارم مرا به پاداش نیکت آگاه کرده و اگر غفلت و بى خبرى مرا از آمادگى براى شرفیابى درگاهت به خواب عمیقى فرو برده ولى معرفت و آگاهى از کرم و بخششهایت مرا بیدار کرده و اگر زیاده روى در نافرمانى و سرکشى میان من و تو را تیره ساخته ولى مژده آمرزش و خوشنود شدنت مرا به همدمى و انس با تو کشانده. از تو خواهم به تابشهاى جمالت و به انوار ذات مقدست و زارى کنم به درگاهت براى جلب عواطف مِهرت و دقائق احسانت که حقیقت بخشى به گمانم در آنچه از تو آرزومندم از بخشش فراوان و احسان نیکو در مورد تقرب به تو و نزدیکى به حضرتت و بهره مند شدن از تماشاى جمالت و اینک من خود را در معرض نسیم جانبخش لطف و توجهت درآورده و خواهان باران جود و احسانت هستم و از خشمت به سوى خوشنودیت گریخته و از خودت بدرگاه خودت فرار کرده ام و امید بهترین چیزى را که نزد تو است دارم و بر بخششهاى تو اعتماد و توکل کرده ام و نیازمند به سرپرستى و نگهدارى توام. خدایا بدانچه از فضل خود درباره من دست زدى به پایانش رسان و آنچه از کرمت بر من بخشیدى آن را از من مگیر و آنچه را به بردبارى خویش بر من پوشانده اى آشکارش مکن و کارهاى زشتى را که من انجام داده ام برایم بیامرز خدایا خودت را به درگاهت شفیع آورم و از تو به خودت پناه برم به درگاهت آمده ام در حالى که آزمندم به احسانت و مشتاقم به دریافت بخششت و تشنه ام به باران رحمتت و باران جویم از ابر فضل و احسانت و جویاى اسباب خشنودیت هستم و عازم تشرف به آستانت گشته ام و در جویبار عطایت وارد گشته و خواهشمند بهترین نیکیهاى تو هستم و بار نیاز به درگاه حضرت تو فرود آورده و ذات تو را خواهانم. کوبنده ام در رحمتت را و خوارم در برابر عظمت و جلالت پس انجام ده درباره ام آنچه را تو شایسته آنى از آمرزش و مهربانى و انجام مده درباره ام آنچه را من سزاوار آنم از عذاب و انتقام به مهربانیت اى مهربانترین مهربانان

 

ششم: مناجات سپاسگزاران

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا بخشش پى در پى تو، انجام دادن سپاسگزاریت را از یاد من برد و ریزش فضل و احسانت مرا از شمردن ثنا و ستایشت عاجز کرد و پشت سر هم آمدن نیکیهایت مرا از ذکر ستودنیهایت بازداشت و پیاپى رسیدن نعمتهایت مرا از نشر دادن نیکوئیهایت درمانده کرد و اینجا که من هستم جاى کسى است که اعتراف به وفور نعمتهاى تو و در مقابل آنها به کوتاهى کردن خود دارد و به اهمال کارى و تلف کردن عمر خویش گواهى دهد و تو اى خداى با عطوفت و مهربان و نیکوکار و بزرگوارى که روآورندگان بسویت را نومید نسازى وآرزومندات را از درگاهت نرانى، امیدواران به آستانه تو بار امید خود را بیندازند و آرزوهاى عطاخواهان به میدان وسیع کرم تو توقف کنند. پس اى خدا تو آرزوهاى ما را با نومیدى و یاءس روبرو مگردان و جامه ناامیدى و دل شکستگى بر ما مپوشان. خدایا در برابر نعمتهاى بزرگت سپاسگزارى من کوچک است و در جنب اکرام و بزرگوارى تو ثنا و ستایش من خُرد و ناقابل است. نعمتهاى تو زیورهایى از انوار ایمان بر من پوشانده و ریزه کاریهاى نیکیت خیمه هایى از عزت برسرم زده و احسانهایت گردن بندهایى به گردنم انداخته که باز نشود و طوقهایى بدان آویخته که نگسلد ، و نعمتهاى بسیار تو زبان مرا از شمردنش ناتوان کرده و بخششهاى فراوانت خِرد و فهم مرا از ادراکش کوتاه کرده تا چه رسد به پى بردن به پایانش و با این ترتیب من چگونه مى توانم تو را سپاسگزارى کنم و همان سپاسگزارى من تازه احتیاج به سپاسگزارى دیگرى دارد و هرگاه بگویم ستایش مخصوص تو است براى همین جمله لازم است دوباره بگویم ستایش مخصوص تو است خدایا چنانچه به لطف خویش ما را خوراک دادى و به پرورش خود پروریدى پس نعمتهاى فراوانت را بر ما کامل کن و ناگواریهاى سخت و بد را از ما دور کن و عطا کن به ما از بهره هاى دو جهان برتر و بهترش را چه اکنون و چه در آینده و ستایش تو را است براى آزمایش نیکویت و نعمتهاى فراوانت، ستایشى که برابر خوشنودیت باشد و احسان و بخشش بزرگ تو را به سوى ما جلب کند ، اى بزرگ و اى بزرگوار به رحمتت اى مهربانترین مهربانان

 

هفتم: مناجات فرمانبرداران خدا

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا طاعتت را بر ما الهام کن و از نافرمانیت ما را دور کن و آسان کن بر ما راه رسیدن بدانچه آرزومندیم از تحصیل آنچه موجب خوشنودى تو است و ما را در وسط بهشتهایت جاى ده و پراکنده ساز از پیش دیدگان ما ابرهاى شک و شبهه را و بردار از دلهاى ما پرده هاى تردید و تاریکى را و دور کن باطل را از نهاد ما و پابرجا کن حق را در درون ما، زیرا این شک و تردیدها و گمانها فتنه انگیز و تیره کننده عطاها و بخششهاى زلال و صافى است. خدایا ما را در کشتى هاى نجاتت جاى ده و از لذت مناجاتت بهره مند ساز و ما را بر لب دریاچه هاى محبتت وارد کن و شیرینى دوستى و مقام قربت را به ما بچشان و جهد و کوشش ما را در راه خودت و همت مان را در طاعت خودت قرار ده و نیتهاى ما را در مورد کارهایى که برایت انجام دهیم خالص گردان، زیرا ما با تو و از آن توئیم و وسیله اى به درگاهت نداریم جز خودت. خدایا مرا از برگزیدگان نیکوکارت قرار ده و به شایستگان نیک رفتارت ملحق کن، آنان که به کارهاى نیک پیشى جسته و به سوى خیرات شتابان بوده و براى باقیات صالحات کار مى کنند و به رسیدن به درجات عالى و بلند کوشایند، براستى که تو بر هر چیز توانایى و به اجابت خواسته ام سزاوار، به رحمتت اى مهربانترین مهربانان

 

هشتم: مناجات اهل ارادت

به نام خداى بخشاینده مهربان ** منزهى تو! چه اندازه تنگ است راهها بر کسى که تو رهنمایش نباشى و چه اندازه حقیقت روشن است براى کسیکه تو راهش را نشانش داده اى. خدایا پس ما را به راههاى رسیدن به درگاهت بدار و از نزدیکترین راهى که به تو رسند ما را بِبَر، دور را بر ما نزدیک گردان و راههاى سخت و دشوار را بر ما آسان و هموار ساز و ملحقمان دار به آن بندگانت که در پیشى گرفتن به سویت شتاب کنند و یکسره و بطور مداوم در خانه ات را مى کوبند و در شب و روز تو را پرستش کنند و آنها از هیبتت ترسانند. همان بنده های پاک که آب از سرچشمه ی صفای توحید نوشانیدی و بخواسته هایشان رسانیدى و به دادن آنچه جویایش بودند کامرواشان ساختى و حاجتهاشان را از فضل خویش برآوردى و دلهاشان را سرشار از دوستى خویش کردى و از آب زلال معرفتت سیرابشان کردى پس بوسیله تو به لذت مناجاتت نائل گشتند و از ناحیه تو بالاترین مقاصدشان را بدست آوردند. پس اى کسى که بر آنانکه به سویش رو کنند رو آورى و با توجه بدانها مهرورزى و نعمت بخشى و اى آنکه نسبت به بى خبران و غافلان از ذکر خود رحیم و مهربانى و با جلب آنان به درگاهت دوستدار و مهرورزى. از تو خواهم از کسانى قرارم دهى که بهره بیشترى از تو دریافت داشته و مرتبه والاترى را حائز گشته و از دوستیت نصیب بیشترى عایدش شده و در معرفتت سهم زیادترى بهره اش داده اند، زیرا که توجه من از همه جا، بسوى تو منقطع شده و اراده و آرزویم به جانب تو گشته است، پس مراد من تنها تویى نه دیگرى و شب زنده دارى و بى خوابیم فقط بخاطر تو است نه غیر تو و دیدارت نور چشم من است و وصل تو آرزوى جان من و بسوى تو است اشتیاقم و در وادى محبت تو سرگشته ام، و در هواى تو است دلدادگیم و خوشنودى تو است مقصودم و دیدار تو است حاجت من و نعمت جوارت مطلوب من است و نزدیکى و قرب به تو منتهاى خواسته من است و در مناجات با تو است خوشى و راحتیم و پیش تو است داروى دردم و شفاى جگر سوخته ام و تسکین حرارت دلم و برطرف شدن دشواریم پس اى خدا تو انیس و همدمم باش، در حال وحشتم و گذرنده از لغزشم و آمرزنده گناهم و پذیرنده توبه ام و اجابت کننده دعایم و سرپرست نگهداریم و توانگرى ده از نداریم و مرا از خویش جدایم مکن و از درگاهت دورم منما اى تو نعیم و جنت من و اى دنیا و آخرتم اى مهربانترین مهربانان

 

نهم: مناجات دوستانداران خدا

به نام خداى بخشاینده مهربان **خدایا آن کیست که شیرینى محبت تو را چشیده باشد و جز تو آهنگ دیگرى را بکند و کیست که به مقام قرب تو انس گرفته باشد و درصدد روگرداندن از تو باشد خدایا قرار ده ما را از زمره کسانى که براى قرب و دوستیت برگزیده اى و براى عشق و محبتت خالصش گردانده و به دیدارت مشتاق کرده ای و به قضا و قدرت راضیش ساخته ای و به دیدن رویت به او نعمت بخشیده و به خوشنودى خویش مخصوصش گردانده و از غم هجران و فراقت پناهش داده و در جایگاه راستى در جوار خویش جایش داده و به معرفت خویش مخصوصش کرده و براى پرستش و عبادتت او را لایق کردى و در ارادت خویش دل شیدایش کردى و براى مشاهده جمالت انتخابش کردى و رویش را براى خودت از اغیار خالى کردى و دلش را براى محبت خویش فارغ کردى و تنها بدانچه نزد تو است راغبش کردى و ذکر خویش را بدو الهام کردى و سپاسگزاریت را به او نصیب کردى و به طاعت خود سرگرمش ساختى و او را از بندگان شایسته ات گرداندى و براى مناجات خویش انتخابش کردى و بریدى از او هر چه را که موجب بریدنش از تو گردد. خدایا قرار ده ما را از کسانى که شیوه شان در زندگى شادمانى با تو و زارى به درگاه تو است و روزگارشان آه و ناله است و پیشانیهاشان در برابر عظمتت به خاک افتاده و دیدگانشان در خدمتت یکسره بیدار است و اشک دیدگانشان از ترس تو ریزان و دلهاشان به محبتت آویزان و قلبهاشان از هیبتت از جا کنده شده است، اى که انوار قدسش براى دیدگان دوستانش در کمال درخشندگى است و پرتوافکنیهاى جمالش براى قلوب عارفان زداینده ی (چرکیها) است. اى آرمان دل مشتاقان و اى منتهاى آرزوى محبان، از تو خواهم دوستى خودت و دوستى دوستدارانت و دوستى هر عملى که مرا به قرب تو واصل گرداند و همی خواهم خودت را در پیش من از هر چه غیر توست محبوبتر گردانی، و از تو خواهم که دوستیم را نسبت به تو جلو دارم قرار دهى تا مرا به رضوانت بکشاند و اشتیاقم را به سویت چنان کنى که بازدارنده از نافرمانیت باشد و بر من منت گذار به اینکه بر من توجهى فرمایى و با دیده دوستى و عطوفت بر من بنگرى و رو از من مگردانى و مرا از جمله سعادتمندان و بهره مندان نزد خود قرار دهى، اى پاسخ دهنده و اى مهربانترین مهربانان

 

دهم: مناجات توسل جویان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا وسیله اى به درگاهت ندارم جز عواطف مهرت و به سویت دست آویزى ندارم جز آنچه معروف است از رحمتت و شفاعت پیامبرت، پیامبر رحمت و نجات ده امت از غم و اندوه. پس اى خدا همان دو را وسیله رسیدنم به آمرزشت قرار ده و سببى براى رسیدنم به سعادت خوشنودیت گردان زیرا که بار امیدم در حریم کرمت فرود آمده و مرکب طمعم به آستانه جود تو زانو زده، پس اى خدا به آرزوى من جامه عمل پوشان و پایان کارم را بخیر گردان و در زمره آن دسته از برگزیدگانت قرارم ده که در وسط بهشتت فرودشان آوردى و در خانه بزرگوارى خویش جاشان دادى و دیده آنها را در روز دیدار به همان نظر کردنشان بسویت روشن کردى و جایگاههاى راستى را در جوار خویش بدیشان سپرده اى، که واردین بر کریمتر از او وارد نشوند و قاصدان مهربانتر از او نیابند، اى بهترین کسى که شخص در تنهایى با او خلوت کند و اى مهربانترین کسى که شخص آواره به درگاهش جا و مسکن گیرد و به سوى عفو وسیعت دست نیاز دراز کرده و به ذیل کرم تو چنگ حاجت انداخته ام، پس مرا محروم برمگردان و به زیان و خسران دچارم مساز اى شنواى دعا

 

یازدهم: مناجات نیازمندان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا شکست مرا جز لطف و مهر تو چیزى جبران نکند و نداریم را جز توجه و احسان تو برطرف نسازد و هراس و وحشتم را جز امان تو آرام نکند و خواریم را جز سلطنت تو به عزت مبدل نسازد و جز فضل تو چیزى مرا به آرزویم نرساند و فقر و احتیاجم را جز احسان تو پر نکند و حاجتم را جز تو برنیاورد و گره از گرفتاریم جز رحمت تو نگشاید و درماندگیم را جز مهر تو برطرف نکند و سوز دلم را جز وصل تو فرو ننشاند و شعله درونم را جز لقاء تو خاموش نسازد و بر آتش اشتیاقم جز نظر به جلوه ات چیزى آب نریزد و قرارى ندارم جز در نزدیکى تو و حسرت و افسوسم را جز نسیم جانبخش رحمتت باز مگرداند و دردم را جز طبابت تو درمان نکند و اندوهم را جز قرب تو نزداید و زخمم را جز گذشت تو التیام نبخشد و زنگ دلم را جز عفو تو پاک نکند و اندیشه هاى باطل درونم را جز فرمان تو برطرف نکند، پس اى منتها آرزوى آرزومندان و اى سرحد نهایى خواسته درخواست کنندگان و اى آخرین مرحله مطلوب طلب کنندگان و اى بالاترین خواهش خواهشمندان و اى سرپرست شایستگان و اى امان بخش ترسناکان و اى اجابت کننده دعاى درماندگان و اى ذخیره نداران و اى گنج مستمندان و اى فریادرس فریادخواهان و اى برآرنده حاجات فقیران و بیچارگان و اى بزرگوارترین بزرگواران و اى مهربانترین مهربانان به درگاه تو است فروتنى و خواسته ام و به سوى تو است زارى و ناله ام از تو خواهم که مرا به نسیم جانبخش خوشنودیت برسانى و نعمتهایى را که از روى امتنان به من دادى ادامه دهى و من هم اکنون به در خانه کرمت ایستاده و خود را در معرض وزش نسیمهاى رحمتت قرار داده و به رشته محکمت چسبیده و به دستاویز محکمت چنگ زده ام. خدایا ترحم کن به این بنده ذلیلت که زبانش کند و عملش اندک است و بر او بوسیله احسان فراوانت منت گذار و او را در زیر سایه پایدارت ببَر اى بزرگوار و اى زیبابخش و اى مهربانترین مهربانان

 

دوازدهم: مناجات عارفان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا زبانها قاصر است از رسیدن به ثناى تو آنطور که شایسته جلال تو است و عقلها عاجز است از ادراک کنه جمالت و دیده ها تار و بى فروغ ماند از نظر کردن به سوى انوار ذاتت و قرار ندادى براى خلق خود راهى به سوى شناسائیت جز به اظهار عجز از شناسائیت. خدایا پس ما را از کسانى قرار ده که درختهاى شوق بسوى تو در بوستانهاى سینه شان ریشه محکم کرده و سوز محبتت سراسر دلشان را فراگرفته، پس آنها به آشیانه هاى اندیشه ها جاى گیرند و در چمنزارهاى قرب به تو و مکاشفه مى چرند و از حوضهاى محبت به جام ملاطفت (آب حیات ) بنوشند و در کنار نهرهاى صفا وارد گشته اند در حالى که پرده از پیش دیدگانشان برداشته شده و تاریکى شبهه و تردید از صفحه عقاید و نهادشان زائل گشته و یکسره خلجان شک و ریب از دلها و درونشان بیرون رفته و دریچه هاى سینه شان بواسطه استوار شدن معرفت بازگشته و همتهاشان براى پیشى گرفتن در خوشبختى در اثر پارسایى بلند گردیده و نوشیدنیهاشان در چشمه کردار، شیرین و گوارا شده و درونشان در محفل انس با تو پاکیزه گشته و راهشان در جاهاى هولناک امن گشته و جانهاى ایشان در بازگشت بسوى رب الارباب مطمئن گردیده و روانشان به فیروزى و رستگارى یقین پیدا کرده و دیدگانشان به واسطه دیدار محبوب روشن گشته و به واسطه رسیدن به مقصود و نائل شدن به آرزوهاى خویش قرارى یافته و سوداگرى ایشان بواسطه فروختن دنیا به آخرت کاملاً سودمند گشته است. خدایا چه اندازه لذیذ است یاد تو در دلها که بوسیله الهام خطور کند و چقدر شیرین است سیر بسوى تو با مرکب اندیشه ها که در راههاى غیب صورت مى گیرد و چقدر گوارا است طعم دوستى تو و چه شیرین است شربت قرب تو. پس اى خدا ما را از راندن و دور کردنت پناه ده و قرارمان ده از مخصوص ترین عارفانت و از شایسته ترین بندگانت و راستگوترین فرمانبردارانت و خالص ترین پرستش کنندگانت، اى عظیم و اى با جلالت و اى بزرگوار واى عطابخش، به رحمت و احسانت اى مهربانترین مهربانان

 

سیزدهم: مناجات یاد کنندگان حق

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا اگر پذیرفتن فرمانت واجب نبود، تو را پاکتر از آن مى دانستم که من نام تو را به زبان آرم. گذشته از اینکه ذکرى که من از تو کنم به اندازه فهم من است نه به مقدار مقام تو و تازه مگر چه اندازه امید است قدرم بالا رود که محل تقدیس (و به پاکى ستودن ) تو قرار گیرم و از بزرگترین نعمتهاى تو بر ما همان جریان داشتن ذکر تو بر زبان ما است و همان اجازه اى است که براى دعا کردن و به پاکى ستودنت به ما دادى. خدایا پس ذکر خویش را به ما الهام کن در خلوت و جلوت و شب و روز و آشکار و نهان و در خوشى و ناخوشى و ما را به ذکر خفى و پنهانت ماءنوس کن و به کار پاکیزه و کوشش موردپسندت وادار و پاداش ما را به سنگ تمام بده. خدایا دلهاى شیدا همه سرگشته و تشنه تواءند و خِرَدهاى متفرق و جدا همه در مورد شناسایى و معرفت تو متفق گشته اند و از اینرو دلها جز به یاد تو آرام نگیرند و جانها جز به مشاهده جمالت تسکین نیابند. تویى که در هر جا تسبیحت گویند و در هر زمانى پرستشت کنند و در هر آن موجود بوده اى و به هر زبان تو را خوانند و در هر دلى تو را به بزرگى یاد کنند و از تو آمرزش خواهم از هر لذتى جز لذت تو و از هر آسایشى جز انس با تو و از هر شادمانى بجز قرب تو و از هر سرگرمى به جز فرمانبرداریت. خدایا تو فرمودى و گفته ات حق است ((اى کسانى که ایمان آورده اید خدا را یاد کنید، یاد کردن بسیار و تسبیح او گوئید در صبح و شام ))و نیز فرمودى وگفته ات حق است ((مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد کنم )) پس تو ما را به یاد کردنت دستور فرمودى وبه ما وعده دادى که براى شرافت و عزت و عظمت بخشى به ما، تو هم ما را یاد کنى و ما هم اکنون مطابق فرمانت تو را یاد می کنیم. پس تو هم به وعده خویش وفا کن اى که از یادکنندگانت یاد کنى و اى مهربانترین مهربانان

 

چهاردهم: مناجات معتصمین

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا اى پناه پناه جویان و اى پناه ده پناهندگان و اى نجات دهنده هلاک شدگان و اى نگهدار بیچارگان و اى مهرورز مسکینان و اى اجابت کننده درماندگان و اى گنج فقیران و اى جبران کننده دل شکستگان و اى جاى ده دور از وطنان و اى یاور آنانکه ناتوانشان شمرده اند و اى پناه ده ترسناکان و اى فریادرس غمدیدگان و اى قلعه محکم پناهندگان، اگر من به عزت تو پناه نیاورم پس به که پناه برم و اگر به قدرت تو دست پناهندگى دراز نکنم پس به که پناهنده شوم. (خدایا) گناهان مرا ناچار کرده که به دامان عفوت چنگ زنم و خطاها مرا نیازمند کرده که از تو بخواهم درهاى چشم پوشیت را به رویم بگشایى و بدیها مرا بدینجا کشانده که به آستان عزت تو بار اندازم و ترس از انتقام مرا واداشته که به رشته محکم مهر تو چنگ زنم و براستى آنکس که به ریسمان تو چنگ زند سزاوار خوارى نیست و آنکس که به عزت تو پناهنده شود تسلیم کردنش و یا واگذاردنش شایسته نیست. پس اى خدا ما را از حمایت خویش وامگذار و از رعایت خود باز مدار و از پرتگاههاى هلاکت بازدار، زیرا ما در تحت توجه تو و در کنف حمایت تو و از آن توئیم از تو خواهم به حق خاصان درگاهت از فرشتگان و شایستگان از بندگانت که براى ما سپرى قرار دهى که ما را از مهالک نجات دهد و خودت ما را از آفات دور کنى و از مصیبتهاى بزرگ ما را محفوظ دارى و از آرامش خود بر ما فرود آرى و چهره هاى ما را به انوار محبت خویش بپوشانى و در پایگاه محکمت ما را جاى دهى و ما را در کرانه هاى عصمت خویش بدارى، به حق عطوفت و مهرت اى مهربانترین مهربانان

 

پانزدهم: مناجات پارسایان

به نام خداى بخشاینده مهربان ** خدایا ما را در این خانه ى دنیا جا داده اى که به مکر برسر راه ما گودالهاى نیرنگ را کنده و ما را در دست آمال و آرزوها(ی نفس ) به رشته های خدعه و فریبش آویخته، پس به سوى تو پناه آوریم از دامهاى فریبش و به تو نگهدارى جوئیم از مغرور شدن به زر و زیور آراسته اش. زیرا که دنیا جویندگانش را به هلاکت اندازد و واردین خود را نابود کند. آکنده است از بلا و زیان و پر است از رنج و سختى. خدایا پس ما را در دنیا پارسا کن و به وسیله توفیق و نگهدارى خود ما را از شرهایش سالم بدار و بیرون آر از تن ما جامه هاى مخالفت و نافرمانیت را و با حسن کفایت خود امور ما را سرپرستى فرما و از رحمت وسیع خود سهمیه ی عطاى ما را افزون گردان و جایزه هاى ما را از سرچشمه پرفیض مواهبت نیکو گردان و بنشان در دلهاى ما درختهاى محبتت را و کامل گردان بر ما انوار درخشنده معرفتت را و بچشان به ما شیرینى عفو و لذت آمرزشت را و دیدگانمان را در روز قیامت به مشاهده جمالت روشن کن و دوستى دنیا را از دلهاى ما بیرون کن چنانچه درباره برگزیدگانت و نیکان از خواص درگاهت چنین کردى به رحمتت اى مهربانترین مهربانان و اى کریم ترین کریمان...

التماس دعا

/ 4 نظر / 9 بازدید
آفتاب گردون

بهره بردم . موفق باشید

ivy

التماس دعا

در مسیر زندگی با گل رز

فوق العاده...خیلی نزدیک بود به دعای کمیل، این بندش خیلی آرامش بخش و توام با مفاهیم روانشناسی روز هست: "اى خدا ما را از حمایت خویش وامگذار و از رعایت خود باز مدار و از پرتگاههاى هلاکت بازدار، زیرا ما در تحت توجه تو و در کنف حمایت تو و از آن توئیم" به نوبه خود بابت این پست زیبا ازت تشکر میکنم، ایشالله در مسیری مشخصی که برای این وب در نظر گرفتی پاینده باشی...[گل]

آفتاب گردون

سلام پیامتون رو خوندم و براتون آرزوی موفقیت دارم [لبخند]