پس کی می آیی...

سال نو پیشاپیش مبارک

/ 5 نظر / 13 بازدید
در مسیر زنگی با گل رز

یاد این جمله آقای صفربیگی افتادم: هر چند كه خسته ايم از اين حال نيا! شرمنده! اگر ندارد اشكال نيا! ما خط تمام نامه هامان كوفي است آقاي گلم زبان من لال نيا!

در مسیر زنگی با گل رز

مبارک باشدت تغییر طبیعت...[گل]

یک نفس

شعری که در مسیر زنگی با گل رز نوشتن خیلی زیبا بود

زهرا

یکی از جمعه ها جان خواهد آمد/ به درد عشق درمان خواهد آمد/ غبار از خانه های دل بگیرید/ که بر این خانه مهمان خواهد آمد... یا صاحب الزمان...