چکار کنم؟

خدایا اعصابم داغونه از بلاتکلیفی خودم...

خدایا چند راهی سختیه. چکار کنم؟

/ 22 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بارش

فامیل دور می فرماید: هندوره جونم هندوره ...........دردت به جونم هندوره من که ازین همه منطق مجاب شدم

رومینا

روزی میــرسَد بـــی هیــــچ خَبـــَـــری بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب رآه خــــوآهم افتـــــآد مَـــن کـــه غَریبـــــم چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

رومینا

خدایا... بابت آن روز که سرت داد کشیدم متاسفمـــــــــ...!!! من عصبانی بودم برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــَش را ندارد و مــــــــــن پا فشاری می کردم

رومینا

خـدای مـهـربـانـم . . . امـروز دوبـاره از خـواب بـیـدار شـدم . . . نـفـس مـیـکـشـم . . . عـزیـزانـم یـک روز دیـگـر در کـنـارم هـسـتـنـد . . . از تـو مـمـنـونـم

رومینا

عمتهای آسمان همیشه برف و باران و نور نیست،گاهی خداوند دوستانی را بر ما نازل میکند از جنس آسمان به زلالی باران،به سفیدی برف و روشنایی نور...تقدیم به تو که نعمت خدایی...

سه نقطه . . .

واح واح ...

بارش

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااام دوس نانازیم خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

behrang

آغـــــــﻮﺵ ﮐﺴـــﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺑﺩﺎﺭ ؛ ﮐـــﻪ ﺑـــﻮﯼ "ﺑـــــﯽ ﮐﺴـــﯽ" ﺑﺪﻫﺪ... ﻧــﻪ ﺑــــــﻮﯼ "ﻫــــﺮﮐﺴـــﯽ"...!!!

رومینا

می ترســـــــــم از خـــــــــدا و نمی ترســــــــم از کســــــــی ***** می ترســــــــــم از کســــــــی که نمی ترســـــــد از خـــــــدا!!

رومینا

این روزهـا... ته فنجانهـا ... دنبال کمی صداقت میگردم کیکهای نیم خورده را زیرو رو میکنم شاید کمی مهربانی درش مانده باشد!